“Semalt” SEO-ny güýçlendirmek üçin 10 aňsat hit paýlaşýar

Onlaýn görünmek we gözleg motory optimizasiýasy barada aýdylanda, kellämizde iň köp ýaýran zatlaryň biri sahypalary nädip optimizirlemelidigi we mazmunymyzdaky açar sözler bilen meta beýanyny nädip ulanmalydygydyr. Sahypada SEO ýa-da sahypadan daşary SEO etseňizem, üns bermeli dürli strategiýalar we usullar bar. Internet trillionlarça web sahypasy bilen giň landşaft, şonuň üçin gözleg motorynyň netijelerine diňe dogry diňleýjini nädip gönükdirmelidigini bilýän bolsaňyz, markaňyzy getirip bilersiňiz.

SEO-ny ep-esli derejede gowulandyrmak üçin “ Semalt” -yň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Jeýson Adleriň käbir çalt hitleri.

№1 Localerli sanawlaryňyzy optimizirläň

Ilki bilen etmeli işiňiz, ýerli sanawlaryňyzy optimizirlemekdir. Bütindünýä Kerebinde yzygiderlilik gaty möhümdir we adamlar üçin web sahypaňyza köp wagt sarp etmek kyn bolup biler. Şonuň üçin olary diňe gönümel we ajaýyp şertnamalara çekmeli. Localerli sanaw telefon belgisinden, salgysyndan, e-poçta belgisinden we beýleki şular ýaly maglumatlardan ybarat. Müşderileriňize bermek bilen, olaryň ygtybarly elindedigine göz ýetirip bilersiňiz we sargytlaryna çynlakaý garamaga taýýardyňyz.

№2 Abraýyňyzy dolandyryň

Onlaýn abraýyňyzy dolandyrmak gaty möhümdir. Munuň üçin kanunylygyňyz we ygtybarlylygyňyz hakda özleri hakda aýdýan köp oňyn synlary, gowy pikirleri we onlaýn bahalary we synlary almaga üns bermeli. Bu, gözleg motorlaryna öz işiňize näderejede ygtybarly we ünsi jemländigiňizi görkezer.

№3 Açar söz sanawyňyzy yzygiderli täzeläň

Açar söz sanawyňyzy yzygiderli täzelemeli. Her gün köp makala döredýän bolsaňyz, hiç bir açar sözüň gaýtalanmazlygyna göz ýetirmeli bolarsyňyz. .A-da bolmasa, hepdäniň wagtyny kesgitläp, ýakyn günlerde nyşana almak isleýän açar sözleriň sanawyny düzüp bilersiňiz.

Corporate4 Korporatiw sahypaňyz üçin SEO-ny ätiýaçlandyrmaň

Dürli kompaniýalar korporatiw saýtlary üçin SEO ätiýaçlandyrýarlar. Edil şonuň ýaly edýän bolsaňyz, size uly ýalňyşlyk edýändigiňizi aýdaýyn. Munuň ýerine, käwagt sahypalaryňyzyň atlaryna, düşündirişlerine, hil mazmunyna we suratlaryna sarp etmeli.

№5 Hil mazmunyny dörediň

Hil makalalarynyň ähmiýetini we olardaky açar sözleriň dogry ulanylmagyny äsgermezlik edip bilmeris. Her gün köp hilli hilli makalalary çap etmegiň zerurlygy ýok. Munuň ýerine, ýokary hilli zatlary neşir etmäge üns bermeli we sahypaňyzyň görünmegini yzygiderli saklamaly.

№6 Sahypalaryňyzy birleşdiriň

Birnäçe web sahypaňyz bar bolsa, olary birleşdirseňiz gowy bolardy. Bu iň oňat SEO usullaryndan biridir we köp hünärmen muny müşderilerine maslahat berýär.

№7 Sözleriňizi ulanyň

Salgylar döredeniňizde, öz sözleriňizi ulanmaly we beýleki sahypalaryň sözlerine bil baglamagy bes etmeli. Elmydama labyr tekstlerini ulanmaly we has köp ulanyjy meşgul bolar ýaly dürli makalalaryňyza baglanyşyk bermeli.

№8 “YouTube” kanalyňyza üns bermäň

Gözleg motorynyň netijelerinde gowy dereje almak isleýän bolsaňyz, YouTube kanalyňyzy hiç wagt äsgermezlik etmeli we ony web sahypaňyza birikdirmeli däl. Bu kanala ýokary hilli wideo ýükläň we Google sahypaňyza bonus ballaryny we ajaýyp derejäni berip biler. Wideoňyzy köp adamy özüne çekmek üçin makalalaryňyza salyň.

№9 Jemgyýetçilik jemgyýetleriňizi geň galdyryň

Internetde üstünlik gazanmagyň iň aňsat usullaryndan biri, seslenýän sosial jemgyýetlerdir. Iň oňat sosial ulgam sahypalary bolan “Facebook”, “Twitter”, “LinkedIn” we “Google+” -lary yzygiderli ulanmaly.

Mobile10 Mobile 2017-nji ýylyň açarydyr

Jübi telefony üçin amatly saýtlaryň has köp girip bilýän bolmagy ähtimal. Ajaýyp netijelere ýetmek üçin sahypaňyzy täsirli we Google bilen dostlaşdyryň. Google ähli görnüşdäki enjamlarda has gowy görnüşde görüp boljak sahypalara has gowy dereje berýär.