“Semalt”, “Wordpress” üçin salkyn web çekijisini we awtomatiki poçta plaginini hödürleýär

Scrapes, her dürli saýtdan maglumatlary islän wagtyňyz WordPress web sahypasyna göçürip bilýän täze WordPress pluginidir. Şeýle hem, blogyňyzda mazmuny awtomatiki ýerleşdirip biler.

Bu plugin, maglumatlary döwmek programma üpjünçiliginiň köpüsinden has täsirli, şeýle hem köp sanly ýokary aýratynlyklara eýedir we iň möhümleri aşakda görkezilýär:

Ulanyş aňsatlygy

Galyndylary ulanmak gaty aňsat we hiç hili programmirleme ukyplaryny ýa-da tejribesini talap etmeýär. Aslynda, uly ulanyjy tejribesi üçin döredildi. Hatda hiç hili API gerek däl. Diňe gyrmak islegiňizi düzmeli, ol robot ýaly 24/7 awtopilotda işlär.

Talaplar

Iň az talaplar bilen işleýär, şonuň üçin hosting üpjün edijileriniň hemmesi diýen ýaly ony goldaýar. Şeýle hem, elmydama gitmäge taýýardyr. Uzyn konfigurasiýa talap etmeýär.

Köp adamly

Programma, bir gezekde hiç hili çäklendirmesiz birnäçe web sahypasyndaky mazmuny dolandyryp biler. Her gün 100-den gowrak web sahypasyndan mazmuny gyrmaly bolsaňyz, size gaty peýdaly bolar. Diňe bir gezek bellemeli, bu hemmesi. Bot fonda 24/7 işlemegini dowam etdirer. Web sahypaňyz elmydama täzelener.

Blogyňyzda mazmun ýerleşdirmek ukyby

Bu plaginiň başga bir ajaýyp aýratynlygy, gyrylan mazmuny formatlamak we görkezmeleriňize baglylykda blogyňyzda ýerleşdirmekdir. Şonuň üçin onuň birnäçe awtomatik blog açmak mümkinçiligi bar. Maglumat üçin blogyňyzy yzygiderli görýän adamlar bar bolsa, bu gural bilen blogyňyz islän wagtyňyz täzelener.

Her dürli enjamy goldaýar

Programma islendik enjamda ulanylyp bilner. Smartfonyňyzda, planşetiňizde we hatda kompýuteriňizde dolandyryş paneline girip bilersiňiz. Onuň kömegi bilen ýolda mazmuny gyryp bilersiňiz.

Teksti suratlardan aýyrmak ukyby bar

Käwagt, käbir suratlarda bellik hökmünde tekst ýerleşdirilýär. Mysal üçin, mazmun ogurlygynyň öňüni almak üçin käbir saýtlar ähli suratlaryny bellik edýärler. Galyndylar şekili çykaryp, ondan ähli teksti aýryp biler.

Matematiki hasaplama

San maglumatlary gyransoň, üstünde käbir matematiki hasaplamalary ýerine ýetirmek ukyby bar we netijäni hem görkezip biler. Bu gowy statistika gurmaga kömek eder. Mysal üçin, web sahypaňyz aksiýanyň häzirki bahalaryny görkezýän bolsa, bahalary üýtgän paýnamanyň göteriminiň ýokarlanmagyny ýa-da peselmegini hasaplamak we görkezmek isläp bilersiňiz.

Şeýlelik bilen, ony diňe plugin üçin kesgitlemeli, ol diňe täze bahalary ýitirmän, göterim üýtgemesini hem hasaplar we görkezer.

Majorhli esasy brauzerler bilen utgaşyklyk

Microsoft Edge, Google Chrome, Safari we Mozilla Firefox ýaly ähli esasy brauzerler bilen gabat gelýär. Siziň ylalaşyk meseläňiz bolmaz.

Yzygiderli täzelenme

Netijeliligine garamazdan, yzygiderli täzelenýär. 2016-njy ýylyň 23-nji noýabrynda işe girizildi we birnäçe gezek täzelendi. Aslynda, soňky gezek täzelenen 2017-nji ýylyň 23-nji oktýabry.

Netijede, plugin ulanylyş ýagdaýlarynyň köp dürlüligi üçin amatlydyr. Ulanyş ýagdaýlarynyň käbiri:

  • Iň soňky walýuta maglumatlarynyň gyrylmagy;
  • Iň soňky howa maglumatynyň ýok edilmegi;
  • Erkin iş sanawlarynyň sanawy;
  • Restoranlary we olaryň ýerleşýän ýerlerini döwmek;
  • Aeroportlarda we olaryň uçuş tertibinde maglumatlary gyrmak;

Aslynda, köp zatlary ýitirmek üçin ulanylyp bilner. Aboveokarda sanalan meseleler, ýerine ýetirip biljek zatlarynyň diňe ujypsyzja bölegidir. Şeýle hem ýokarda görkezilen ähli aýratynlyklaryň “Scrapes” -iň diňe bir aýratynlygy däldigini bellemek möhümdir. Şeýlelik bilen, şu gün plagini synap görüň, başga bir web gyryş guralyny talap etmersiňiz!